Om Pådriv

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Styrken ligger i nettverkets medlemmer – Pådrivere – og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Nettverket har ambisjon om en langsiktig tilstedeværelse og har som mål å bidra til et paradigmeskifte innen bærekraftig byutvikling.

Pådriv ble offisielt lansert i Oslo mars 2017. Hovinbyen er brukt som utgangspunkt prosjektene til Pådriv i Oslo. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Pådriv Trondheim ble på sin side etablert høsten 2020. Her i byen ble bydelene Sluppen, Elgeseter og Nyhavna testet som potensielle områder gjennom en testsamling 17. og 18. september. Samlingen ble forløpet for en et stiftelsesmøte som endte med etableringen av Pådriv Trondheim. Les mer på side tidligere happenings. På stiftelsesmøte ble det bestemt at alle tre bydelene skal være Pådriv Trondheims arbeidsområder.


Organisering

Pådrivere

Pådrivere er personer som øker kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger. Et nettverk av Pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer evner å se muligheter der andre tenderer å se problemer. Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere. Partnerne er prosjektets øverste organ og velger styret. Partnerne møtes i et årlig Partnermøte for å vurdere eventuelle endringer. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli Partner.

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Nettverksledelse

Nettverkslederen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverkslederen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverkslederen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

Torstein Langeland har ansvar for interim nettverksledelsen. Øvrig interim nettverksledelse settes innen januar 2021.